محصولات

سیفون (U TRAP)
سیفون (U TRAP)
شیر یکطرفه (ONE SIDE FLOW VALVE)
شیر یکطرفه (ONE SIDE FLOW VALVE)
فلنج (FLANGE)
فلنج (FLANGE)
کلاهک (VENT COWL)
کلاهک (VENT COWL)
کلاهک H VENTCOWL) H)
کلاهک H VENTCOWL) H)
سه راه خم (BENTY Y-JOINT)
سه راه خم (BENTY Y-JOINT)
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله (۴۵°UNEQ.JUNCTION)
سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله (۴۵°UNEQ.JUNCTION)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله (۹۰°UNEQ.JUNCTION)
سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله (۹۰°UNEQ.JUNCTION)
سه راهی دریچه بازدید کامل (ACCESS PIPE WITH THREADED).
سه راهی دریچه بازدید کامل (ACCESS PIPE WITH THREADED).
زانوی ۹۰ درجه (ELBOW 90°)
زانوی ۹۰ درجه (ELBOW 90°)
زانوی خم (BENTY ELBOW)
زانوی خم (BENTY ELBOW)
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله (۴۵°Y JOINT)
سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله (۴۵°Y JOINT)
سه راهی ۹۰ درجه دوسر کوپله (۹۰°Y JOINT)
سه راهی ۹۰ درجه دوسر کوپله (۹۰°Y JOINT)
درپوش توکار (CAP)
درپوش توکار (CAP)
درپوش روکار (END CAP)
درپوش روکار (END CAP)
رابط دریچه بازدید و مسدودکننده (ACCESS STOP END WITH THREADED CAP)
رابط دریچه بازدید و مسدودکننده (ACCESS STOP END WITH THREADED CAP)
زانوی ۴۵ درجه (ELBOW 45°)
زانوی ۴۵ درجه (ELBOW 45°)
تبدیل غیر هم مرکز(REDUCER LEVEL INVERT)
تبدیل غیر هم مرکز(REDUCER LEVEL INVERT)
چهارراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله (DOUBLE BRANCH)
چهارراهی ۴۵ درجه سه سر کوپله (DOUBLE BRANCH)
بوشن ترمزدار
بوشن ترمزدار
لوله
لوله
رابط انبساطی (موفه)
رابط انبساطی (موفه)
بوشن دوسر کوپل تخت (COUPLING AS SLIP)
بوشن دوسر کوپل تخت (COUPLING AS SLIP)
بست لوله (Clamp)
بست لوله (Clamp)

دیدگاهتان را بنویسید