رابط انبساطی (موفه)

رابط انبساطی (موفه): در شبکه فاضلاب ساختمان و داخل دیوار ساختمان در هنگام لرزیدن و یا نشست ساختمان و یا هنگام وقوع زلزله حالت ارتجاعی این نوع اتصال باعث عدم شکستن و یا ترک برداشتن لوله میشود.

شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: