لوله

لوله های فاضلابی چسبی بر اساس استاندارد EN 1329 یا استاندارد ایران ISIRI


کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاریرد ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی
e min e m,max dem,min dem,max
NP-PI01 ۶۳ ۶۳ B ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ مشاهده
NP-PI02 ۹۰ ۹۰ BD ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ مشاهده
NP-PI03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ مشاهده
NP-PI04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ مشاهده
NP-PI05 ۱۶۰ ۱۶۰ B ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ مشاهده
NP-PI06 ۱۶۰ ۱۶۰ BD ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ مشاهده
NP-PI07 200 200 B 3.9 4.2 200 200.5 مشاهده
NP-PI08 200 200 BD 4.9 5.6 200 200.5 مشاهده

لوله های ناودانی چسبی بر اساس استاندارد ISIRI 12142-1


کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاریرد ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی
e min e m,max dem,min dem,max
NP-PI01 ۶۳ ۶۳ B 1.5 - ۶۳ 63.3 مشاهده
NP-PI02 ۹۰ ۹۰ BD 1.8  - ۹۰ 90.4 مشاهده
NP-PI03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD 2.2 - ۱۱۰ 110.4 مشاهده
NP-PI04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD 2.5 - ۱۲۵ 125.4 مشاهده