سیفون (U TRAP)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری جهت جلوگیری از برگشت و انتقال بوی نامطبوع به داخل ساختمان با توجه به شکل خاص خود که پس از انتقال فاضلاب ازآب پرشده و مایع برگشت فاضلاب و بوی نامطبوع کاربرد دارد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-UT01۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-UT02۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-UT03۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-UT04۱۱۰-۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-UT05۱۲۵-۱۱۰۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-UT06۱۲۵-۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید