سیفون (U TRAP)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری جهت جلوگیری از برگشت و انتقال بوی نامطبوع به داخل ساختمان با توجه به شکل خاص خود که پس از انتقال فاضلاب ازآب پرشده و مایع برگشت فاضلاب و بوی نامطبوع کاربرد دارد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-UT01 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-UT02 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-UT03 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-UT04 ۱۱۰-۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-UT05 ۱۲۵-۱۱۰ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-UT06 ۱۲۵-۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده