تبدیل غیر هم مرکز(REDUCER LEVEL INVERT)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری و در مواقع ضروری جهت دریافت انشعاب به سایزهای متفاوت در فضای کم و بکارگیری از اتصال کمتر و کاهش هزینه ها تبدیل ها کاربرد بسیار موثری دارند. از این رو شرکت ناردین پلیمر برای جلب رضایت مصرف کنندگان اقدام به تولید تبدیل ها در سایزهای متنوع با ویژگیهای منحصر به فرد شرکت نموده است .

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-RL01 ۵۰-۴۰ ۵۰ B SN4 ۳۰ ۳ ۳٫۵ ۵۰ ۵۰٫۲ ۴۰٫۱ ۴۰٫۴ مشاهده
NP-RL02 ۶۳-۴۰ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۵۰٫۱ ۵۰٫۴ مشاهده
NP-RL03 ۶۳-۵۰ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-RL04 ۷۵-۶۳ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-RL05 ۹۰-۶۳ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-RL06 ۹۰-۷۵ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-RL07 ۱۱۰-۶۳ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-RL08 ۱۱۰-۷۵ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-RL09 ۱۱۰-۹۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-RL10 ۱۲۵-۶۳ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL11 ۱۲۵-۹۰ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL12 ۱۲۵-۱۱۰ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL13 ۱۶۰-۱۱۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL14 ۱۶۰-۱۲۵ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL15 ۲۰۰-۱۶۰ ۲۰۰ BD SN4 ۶۰ ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰ ۲۰۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده
NP-RL16 ۲۵۰-۲۰۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶۰ ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰ ۲۵۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده