تبدیل غیر هم مرکز(REDUCER LEVEL INVERT)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری و در مواقع ضروری جهت دریافت انشعاب به سایزهای متفاوت در فضای کم و بکارگیری از اتصال کمتر و کاهش هزینه ها تبدیل ها کاربرد بسیار موثری دارند. از این رو شرکت ناردین پلیمر برای جلب رضایت مصرف کنندگان اقدام به تولید تبدیل ها در سایزهای متنوع با ویژگیهای منحصر به فرد شرکت نموده است .

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-RL01۵۰-۴۰۵۰BSN4۳۰۳۳٫۵۵۰۵۰٫۲۴۰٫۱۴۰٫۴مشاهده
NP-RL02۶۳-۴۰۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۵۰٫۱۵۰٫۴مشاهده
NP-RL03۶۳-۵۰۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-RL04۷۵-۶۳۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-RL05۹۰-۶۳۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-RL06۹۰-۷۵۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-RL07۱۱۰-۶۳۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-RL08۱۱۰-۷۵۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-RL09۱۱۰-۹۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-RL10۱۲۵-۶۳۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL11۱۲۵-۹۰۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL12۱۲۵-۱۱۰۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL13۱۶۰-۱۱۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL14۱۶۰-۱۲۵۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL15۲۰۰-۱۶۰۲۰۰BDSN4۶۰۴٫۹۵٫۶۲۰۰۲۰۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده
NP-RL16۲۵۰-۲۰۰۲۵۰BDSN4۶۰۶٫۲۷٫۱۲۵۰۲۵۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید