شیر یکطرفه (ONE SIDE FLOW VALVE)

در سیستم لوله کشی فاضلاب خانگی و شهری جهت جلوگیری از برگشت و انتقال آب به داخل ساختمان با توجه به شکل خاص این اتصال و دارا بودن یک دریچه غیر قابل برگشتن که از انتقال و برگشت آب باران و آب فاضلاب در صورت فشار بالا استفاده می گردد.


کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-SV01 110 110 BD SN4 48 3.2 3.8 110 110.3 110.2 110.6 مشاهده
NP-SV02 160 160 BD SN4 58 4 4.6 160 160.4 160.3 160.8 مشاهده