فلنج (FLANGE)

در شبکه های آبیاری تحت فشار و کشاورزی در موقع انتقال آب از چاههای مورد نظر به دلیل هزینه های بالا استفاده از لوله های u-p.v.c بعلت سبکی وزن و راحتی نصب و قیمت مناسب ضرورت یافته و چون لوله و فلنج موتور وپمپ آب فلزی بوده برای تبدیل و استفاده از لوله های p.v.c باید از فلنجی از جنس آن استفاده گردد.

از این رو شرکت ناردین پلیمر در جهت رفع این مشکل اقدام به طراحی و تولید فلنج از جنس u-p.v.c در طرحها و ابعاد متنوع نمود تا بخش کشاورزی نیز با برطرف شدن مشکل و کاهش هزینه های خود از تولیدات این شرکت بهره مند گردند.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی ضخامت دیواره میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dsm.min dsm.max
NP-EC02 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۴ ۴٫۶ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-EC03 ۲۰۰ ۲۰۰ BD SN4 ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-EC05 ۲۵۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده