رابط انبساطی (موفه)

در شبکه فاضلاب ساختمان و داخل دیوار ساختمان در هنگام لرزیدن و یا نشست ساختمان و یا هنگام وقوع زلزله حالت ارتجاعی این نوع اتصال باعث عدم شکستن و یا ترک برداشتن لوله میشود.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویضخامت دیوارهضخامت دیواره مادگیضخامت دیواره در ناوه
BBDBBDBBD
NP-RE01۶۳۶۳BSN43-2.7-2.3-مشاهده
NP-RE02۹۰۹۰BDSN4332.72.72.32.3مشاهده
NP-RE03۱۱۰۱۱۰BDSN43.23.22.92.92.42.4مشاهده
NP-RE04۱۲۵۱۲۵BDSN43.23.22.92.92.42.4مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید