رابط انبساطی (موفه)

در شبکه فاضلاب ساختمان و داخل دیوار ساختمان در هنگام لرزیدن و یا نشست ساختمان و یا هنگام وقوع زلزله حالت ارتجاعی این نوع اتصال باعث عدم شکستن و یا ترک برداشتن لوله میشود.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی ضخامت دیواره ضخامت دیواره مادگی ضخامت دیواره در ناوه
B BD B BD B BD
NP-RE01 ۶۳ ۶۳ B SN4 3 - 2.7 - 2.3 - مشاهده
NP-RE02 ۹۰ ۹۰ BD SN4 3 3 2.7 2.7 2.3 2.3 مشاهده
NP-RE03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 3.2 3.2 2.9 2.9 2.4 2.4 مشاهده
NP-RE04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 3.2 3.2 2.9 2.9 2.4 2.4 مشاهده