زانوی ۹۰ درجه (ELBOW 90°)

در شبکه لوله کشی فاضلاب بیشتر در فضاهای کم و مسیر پیچ های ۹۰ درجه کاربرد دارند که جهت انتقال سریع سیالات سطح صیقل داخلی یکی از مهمترین ویژگیهای زانوهای ۹۰ درجه شرکت ناردین پلیمر می باشد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-EL01۴۰۴۰BSN4۲۶۳۳٫۵۴۰۴۰٫۲۴۰٫۱۴۰٫۴مشاهده
NP-EL02۵۰۵۰BSN4۳۰۳۳٫۵۵۰۵۰٫۲۵۰٫۱۵۰٫۴مشاهده
NP-EL03۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-EL04۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-EL05۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-EL06۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-EL07۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-EL08۱۶۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-EL09۲۰۰۲۰۰BDSN4۶۰۴٫۹۵٫۶۲۰۰۲۰۰٫۵۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-EL10۲۵۰۲۵۰BDSN4۶۰۶٫۲۷٫۱۲۵۰۲۵۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید