زانوی ۹۰ درجه (ELBOW 90°)

در شبکه لوله کشی فاضلاب بیشتر در فضاهای کم و مسیر پیچ های ۹۰ درجه کاربرد دارند که جهت انتقال سریع سیالات سطح صیقل داخلی یکی از مهمترین ویژگیهای زانوهای ۹۰ درجه شرکت ناردین پلیمر می باشد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-EL01 ۴۰ ۴۰ B SN4 ۲۶ ۳ ۳٫۵ ۴۰ ۴۰٫۲ ۴۰٫۱ ۴۰٫۴ مشاهده
NP-EL02 ۵۰ ۵۰ B SN4 ۳۰ ۳ ۳٫۵ ۵۰ ۵۰٫۲ ۵۰٫۱ ۵۰٫۴ مشاهده
NP-EL03 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-EL04 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-EL05 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-EL06 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-EL07 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-EL08 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-EL09 ۲۰۰ ۲۰۰ BD SN4 ۶۰ ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰ ۲۰۰٫۵ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-EL10 ۲۵۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶۰ ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰ ۲۵۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده