زانوی ۴۵ درجه (ELBOW 45°)

زانویی های ۴۵ درجه بدلیل دارا بودن زاویه ۴۵ درجه وانتقال سریعتر سیال و کاهش امکان رسوب وگرفتگی سیر انتقال فاضلاب کاربرد فراوانی دارند.که از مهمترین ویژگیهای زانویی های شرکت ناردین پلیمر سطح صیقلی عالی و زاویه دقیق آن می باشد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-EL11 ۴۰ ۴۰ B SN4 ۲۶ ۳ ۳٫۵ ۴۰ ۴۰٫۲ ۴۰٫۱ ۴۰٫۴ مشاهده
NP-EL12 ۵۰ ۵۰ B SN4 ۳۰ ۳ ۳٫۵ ۵۰ ۵۰٫۲ ۵۰٫۱ ۵۰٫۴ مشاهده
NP-EL13 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-EL14 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-EL15 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-EL16 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-EL17 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-EL18 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-EL19 ۲۰۰ ۲۰۰ BD SN4 ۶۰ ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰ ۲۰۰٫۵ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-EL20 ۲۵۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶۰ ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰ ۲۵۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده