زانوی ۴۵ درجه (ELBOW 45°)

زانویی های ۴۵ درجه بدلیل دارا بودن زاویه ۴۵ درجه وانتقال سریعتر سیال و کاهش امکان رسوب وگرفتگی سیر انتقال فاضلاب کاربرد فراوانی دارند.که از مهمترین ویژگیهای زانویی های شرکت ناردین پلیمر سطح صیقلی عالی و زاویه دقیق آن می باشد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-EL11۴۰۴۰BSN4۲۶۳۳٫۵۴۰۴۰٫۲۴۰٫۱۴۰٫۴مشاهده
NP-EL12۵۰۵۰BSN4۳۰۳۳٫۵۵۰۵۰٫۲۵۰٫۱۵۰٫۴مشاهده
NP-EL13۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-EL14۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-EL15۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-EL16۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-EL17۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-EL18۱۶۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-EL19۲۰۰۲۰۰BDSN4۶۰۴٫۹۵٫۶۲۰۰۲۰۰٫۵۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-EL20۲۵۰۲۵۰BDSN4۶۰۶٫۲۷٫۱۲۵۰۲۵۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید