رابط دریچه بازدید و مسدودکننده (ACCESS STOP END WITH THREADED CAP)

استفاده از دریچه رابط امکان مسدود نمودن انتهای لوله ها را با آب بندی کامل به وجود آورده وبازدید و توسعه شبکه را با توجه به زیبا نمودن نمای لوله کشی ایجاد می نماید.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگی
eminem,maxdem,mindem,max
NP-AS01۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲مشاهده
NP-AS02۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳مشاهده
NP-AS03۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳مشاهده
NP-AS04۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید