رابط دریچه بازدید و مسدودکننده (ACCESS STOP END WITH THREADED CAP)

استفاده از دریچه رابط امکان مسدود نمودن انتهای لوله ها را با آب بندی کامل به وجود آورده وبازدید و توسعه شبکه را با توجه به زیبا نمودن نمای لوله کشی ایجاد می نماید.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی
emin em,max dem,min dem,max
NP-AS01 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ مشاهده
NP-AS02 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ مشاهده
NP-AS03 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ مشاهده
NP-AS04 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ مشاهده