سه راهی ۹۰ درجه دوسر کوپله (۹۰°Y JOINT)

در سیستم شبکه لوله کشی فاضلاب و دریافت انشعاب ۹۰ درجه و هم چنین ادامه وتوسعه شبکه از سه راهی ۹۰ درجه استفاده میگردد

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-YJ01۴۰۴۰BSN4۲۶۳۳٫۵۴۰۴۰٫۲۴۰٫۱۴۰٫۴مشاهده
NP-YJ02۵۰۵۰BSN4۳۰۳۳٫۵۵۰۵۰٫۲۵۰٫۱۵۰٫۴مشاهده
NP-YJ03۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-YJ04۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-YJ05۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-YJ06۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-YJ07۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-YJ08۱۶۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-YJ09۲۰۰۲۰۰BDSN4۶۰۴٫۹۵٫۶۲۰۰۲۰۰٫۵۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-YJ10۲۵۰۲۵۰BDSN4۶۰۶٫۲۷٫۱۲۵۰۲۵۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید