سه راهی ۹۰ درجه دوسر کوپله (۹۰°Y JOINT)

در سیستم شبکه لوله کشی فاضلاب و دریافت انشعاب ۹۰ درجه و هم چنین ادامه وتوسعه شبکه از سه راهی ۹۰ درجه استفاده میگردد

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-YJ01 ۴۰ ۴۰ B SN4 ۲۶ ۳ ۳٫۵ ۴۰ ۴۰٫۲ ۴۰٫۱ ۴۰٫۴ مشاهده
NP-YJ02 ۵۰ ۵۰ B SN4 ۳۰ ۳ ۳٫۵ ۵۰ ۵۰٫۲ ۵۰٫۱ ۵۰٫۴ مشاهده
NP-YJ03 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-YJ04 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-YJ05 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-YJ06 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-YJ07 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-YJ08 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-YJ09 ۲۰۰ ۲۰۰ BD SN4 ۶۰ ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰ ۲۰۰٫۵ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-YJ10 ۲۵۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶۰ ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰ ۲۵۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده