سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله (۹۰°UNEQ.JUNCTION)

در سیستم شبکه لوله کشی فاضلاب ودریافت انشعاب ۹۰ درجه با امکان قطرهای متفاوت وهمچنین ادامه و توسعه شبکه از سه راهی تبدیل ۹۰ درجه استفاده میگردد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی اولمیانگین قطر داخلی مادگی دوم
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.maxdsm.mindsm.max
NP-UJ01۹۰-۶۳۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-UJ02۱۱۰-۶۳۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-UJ03۱۱۰-۹۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-UJ04۱۲۵-۱۱۰۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-UJ05۱۶۰-۱۱۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید