سه راهی تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوپله (۹۰°UNEQ.JUNCTION)

در سیستم شبکه لوله کشی فاضلاب ودریافت انشعاب ۹۰ درجه با امکان قطرهای متفاوت وهمچنین ادامه و توسعه شبکه از سه راهی تبدیل ۹۰ درجه استفاده میگردد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی اول میانگین قطر داخلی مادگی دوم
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max dsm.min dsm.max
NP-UJ01 ۹۰-۶۳ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-UJ02 ۱۱۰-۶۳ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-UJ03 ۱۱۰-۹۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-UJ04 ۱۲۵-۱۱۰ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-UJ05 ۱۶۰-۱۱۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده