سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله (۴۵°Y JOINT)

سه راهی ۴۵ درجه با وجود دارا بودن زاویه مناسب ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر ادامه وتوسعه شبکه،انتقال راحت وبهتربا کاهش درصد گرفتگی وته نشینی رسوب کاربرد موثری دارد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max
NP-YJ11 ۶۳ ۶۳ B SN4 ۳۶ ۳ ۳٫۵ ۶۳ ۶۳٫۲ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-YJ12 ۷۵ ۷۵ BD SN4 ۴۰ ۳ ۳٫۵ ۷۵ ۷۵٫۳ ۷۵٫۲ ۷۵٫۵ مشاهده
NP-YJ13 ۹۰ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-YJ14 ۱۱۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-YJ15 ۱۲۵ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ مشاهده
NP-YJ16 ۱۶۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ مشاهده
NP-YJ17 ۲۰۰ ۲۰۰ BD SN4 ۶۰ ۴٫۹ ۵٫۶ ۲۰۰ ۲۰۰٫۵ ۲۰۰٫۴ ۲۰۰٫۹ مشاهده
NP-YJ18 ۲۵۰ ۲۵۰ BD SN4 ۶۰ ۶٫۲ ۷٫۱ ۲۵۰ ۲۵۰٫۵ ۲۵۰٫۴ ۲۵۰٫۹ مشاهده