سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوپله (۴۵°Y JOINT)

سه راهی ۴۵ درجه با وجود دارا بودن زاویه مناسب ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر ادامه وتوسعه شبکه،انتقال راحت وبهتربا کاهش درصد گرفتگی وته نشینی رسوب کاربرد موثری دارد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.max
NP-YJ11۶۳۶۳BSN4۳۶۳۳٫۵۶۳۶۳٫۲۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-YJ12۷۵۷۵BDSN4۴۰۳۳٫۵۷۵۷۵٫۳۷۵٫۲۷۵٫۵مشاهده
NP-YJ13۹۰۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-YJ14۱۱۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-YJ15۱۲۵۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-YJ16۱۶۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده
NP-YJ17۲۰۰۲۰۰BDSN4۶۰۴٫۹۵٫۶۲۰۰۲۰۰٫۵۲۰۰٫۴۲۰۰٫۹مشاهده
NP-YJ18۲۵۰۲۵۰BDSN4۶۰۶٫۲۷٫۱۲۵۰۲۵۰٫۵۲۵۰٫۴۲۵۰٫۹مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید