سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله (۴۵°UNEQ.JUNCTION)

این نوع سه راهی نیز با وجود دارا بودن زاویه ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر با قطرهای متفاوت وادامه و توسعه شبکه و انتقال راحت سیال کاربردغیر قابل انکاری را دارا می باشد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویطول نرگی و مادگیضخامت دیوارهمیانگین قطر خارجی نرگیمیانگین قطر داخلی مادگی اولمیانگین قطر داخلی مادگی دوم
eminem,maxdem,mindem,maxdsm.mindsm.maxdsm.mindsm.max
NP-UJ06۹۰-۶۳۹۰BDSN4۴۶۳۳٫۵۹۰۹۰٫۳۹۰٫۲۹۰٫۵۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-UJ07۱۱۰-۶۳۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-UJ08۱۱۰-۹۰۱۱۰BDSN4۴۸۳٫۲۳٫۸۱۱۰۱۱۰٫۳۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-UJ09۱۲۵-۱۱۰۱۲۵BDSN4۵۱۳٫۲۳٫۸۱۲۵۱۲۵٫۳۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-UJ10۱۶۰-۱۱۰۱۶۰BDSN4۵۸۴۴٫۶۱۶۰۱۶۰٫۴۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید