سه راهی تبدیل ۴۵درجه دوسرکوپله (۴۵°UNEQ.JUNCTION)

این نوع سه راهی نیز با وجود دارا بودن زاویه ۴۵ درجه امکان ایجاد انشعاب مورد نظر با قطرهای متفاوت وادامه و توسعه شبکه و انتقال راحت سیال کاربردغیر قابل انکاری را دارا می باشد.

کد محصول اندازه اسمی(DN/OD) قطر خارجی اسمی(dn) حوزه کاربرد سفتی حلقوی طول نرگی و مادگی ضخامت دیواره میانگین قطر خارجی نرگی میانگین قطر داخلی مادگی اول میانگین قطر داخلی مادگی دوم
emin em,max dem,min dem,max dsm.min dsm.max dsm.min dsm.max
NP-UJ06 ۹۰-۶۳ ۹۰ BD SN4 ۴۶ ۳ ۳٫۵ ۹۰ ۹۰٫۳ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-UJ07 ۱۱۰-۶۳ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ ۶۳٫۱ ۶۳٫۴ مشاهده
NP-UJ08 ۱۱۰-۹۰ ۱۱۰ BD SN4 ۴۸ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۱۰ ۱۱۰٫۳ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ ۹۰٫۲ ۹۰٫۵ مشاهده
NP-UJ09 ۱۲۵-۱۱۰ ۱۲۵ BD SN4 ۵۱ ۳٫۲ ۳٫۸ ۱۲۵ ۱۲۵٫۳ ۱۲۵٫۲ ۱۲۵٫۷ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده
NP-UJ10 ۱۶۰-۱۱۰ ۱۶۰ BD SN4 ۵۸ ۴ ۴٫۶ ۱۶۰ ۱۶۰٫۴ ۱۶۰٫۳ ۱۶۰٫۸ ۱۱۰٫۲ ۱۱۰٫۶ مشاهده