بوشن دوسر کوپل تخت (COUPLING AS SLIP)

در لوله کشی شبکه فاضلاب خانگی و ساختمانها معمولاً با روش سنتی و حرارت دادن سر لوله به صورت غیر اصولی و دستی که باعث سوختگی وتخریب لوله و هم چنین خارج شدن لوله از آب بندی کامل ودر نتیجه افزایش هزینه ها می شد استفاده می گردید.

شرکت ناردین پلیمر اقدام به طراحی و تولید بوشن دو سر کوپل ترمزدار وتخت تعمیری بدون ترمز نمود که نصب لوله ها در شبکه های فاضلابی را بسیار راحت وآسان نموده است .

بوشن تخت تعمیری در شبکه جهت تعمیر شکستگیها با وجود فضای بسیار کم و هم چنین افزایش و ایجاد انشعابات جدید کاربرد دارد .

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویضخامت دیوارهمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,max
NP-CS01۶۳۶۳BSN4۳۳٫۵۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-CS02۹۰۹۰BDSN4۳۳٫۵۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-CS03۱۱۰۱۱۰BDSN4۳٫۲۳٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-CS04۱۲۵۱۲۵BDSN4۳٫۲۳٫۸۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-CS05۱۶۰۱۶۰BDSN4۴۴٫۶۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید