بوشن ترمزدار

بوشن دو سر کوپل ترمزدار برای اتصال لوله های بدون کوپله به یکدیگر با نداشتن نیاز به روشهای سنتی کاربرد دارد.

کد محصولاندازه اسمی(DN/OD)قطر خارجی اسمی(dn)حوزه کاربردسفتی حلقویضخامت دیوارهمیانگین قطر داخلی مادگی
eminem,maxdem,mindem,max
NP-CC01۶۳۶۳BSN4۳۳٫۵۶۳٫۱۶۳٫۴مشاهده
NP-CC02۹۰۹۰BDSN4۳۳٫۵۹۰٫۲۹۰٫۵مشاهده
NP-CC03۱۱۰۱۱۰BDSN4۳٫۲۳٫۸۱۱۰٫۲۱۱۰٫۶مشاهده
NP-CC04۱۲۵۱۲۵BDSN4۳٫۲۳٫۸۱۲۵٫۲۱۲۵٫۷مشاهده
NP-CC05۱۶۰۱۶۰BDSN4۴۴٫۶۱۶۰٫۳۱۶۰٫۸مشاهده

دیدگاهتان را بنویسید